menu

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политика за поверителност и защита на личните данни

 

 

 1. Въведение

 

  1. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни („Политиката“) урежда начинът, по който Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България, събира, обработвана и съхранява Вашите лични данни в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове.

  2. Поверителността на информацията за нашите потребители е основен приоритет за нас Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България в качеството си на Администратор на лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица. Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата, дотолкова, доколкото са необходими, съответно: за осъществяване дейността на компанията; за предоставяне на услугите ни; за използването на уебсайтовете ни и за  целите на маркетинга.

  3. Настоящата Политика дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити  и как са защитени.

  4. Дефиниции:

   1. „лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

   2. „обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

   3. „Регламента“ означава „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Моля да прочетете внимателно настоящата Политика.Предоставяйки Вашите лични данни на Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България, независимо дали по електронен път или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни.

Моля, в случай че имате въпроси, свързани с настоящата Политика, да се свържете с нас – с Длъжностното Лице по Защита на Данните, а в случай че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не Ви препоръчваме използването на продукти и услуги, предоставяни от Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България за които е задължително да предоставите личните си данни.

 

2.  Контакти и връзки

  1. Информация относно Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България в качеството му на  Администратор на лични данни.

Във връзка с обработката на Вашите лични данни можете да се свържете с нас, посредством следните контакти:

Наименование: Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България

ЕИК: 831169006

Седалище и адрес на управление: бул. Рожен 41, 1271 София, България

Адрес за кореспонденция: бул. Рожен 41, 1271 София, България

Телефон: +359 (2) 80 33 221

E-mail: office@hhi-co.bg

Уебсайт: www.hhi-co.bg

Координати за връзка с Длъжностно лице по защита на личните данни:

Адрес бул. Рожен 41, 1271 София, България

Телефон: +359 (2) 80 33 345

E-mail: alexandrova@hhi-co.bg

 

  1. Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Адрес за кореспонденция: България, гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон: +359 2 915 3518

E-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уебсайт:  www.cpdp.bgВ случай че смятате, че нарушаваме Вашите права, свързани с обработката на личните Ви данни,  и в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679  имате право да подадете оплакване до Длъжностно Лице по Защита на Данните, да подадете жалба до надзорен орган и да потърсите защита по съдебен ред както следва:

Право на жалба до надзорен орган

В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни, извършвана от нас, или относно начина, по който сме разгледали Ваша жалба, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и длъжностното лице за защита на данните (ако такова е налично).

Можете да подадете жалба по един от следните начини:

 1. Лично на хартиен носител в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2.

 2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2, Комисия за защита на личните данни.

 3. По факс на адрес: 029153525.

 4. По електронен път на имейл адреса на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (не сканирана).

 5. Чрез сайта на КЗЛД на адрес https://cpdp.bg/?p=pages&aid=6 по начина, описан на съответната страница. В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис.

Във всеки един от тези случаи жалбата следва да съдържа:

 • данни за жалбоподателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие)

 • естество на жалбата

 • друга информация и документи, които считате за относими към жалбата

 • дата и подпис (за електронните документи– електронен, за хартиените документи – собственоръчен)

КЗЛД предоставя формуляр за жалба до Комисията (за подпомагане и ориентиране на гражданите) във връзка със злоупотреба при обработване на лични данни в списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на политически субекти. Формулярът може да бъде изтеглен от следната страница: https://cpdp.bg/userfiles/file/Documents_2017/Forma_jalba_politicheski subekti.doc 1. Принципи и Oснования за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

  1. За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват законосъобразно, осигурена е необходимата сигурност на операциите по обработката и Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България е предприело необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на неправомерно разкриване. Съгласно основните принципи, спазвани от Хюндай Хеви Индъстрис Ко България, Вашите лични данни са:

   1. обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност");

   2. събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите");

   3. подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум");

   4. точни и поддържани в актуален вид; Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България е предприела всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност");

   5. съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението");

   6. обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност");

   7. Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработката на лични данни („отчетност").

  2. Основания за събиране на лични данни:

   1. Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на сайта на компанията и последващо предоставяне на информация, на основание чл.6, ал.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и по-конкретно – въз основа на изрично получено съгласие от Вас като клиент/ потенциален клиент. Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте лични данни, за да разгледате нашия уебсайт, или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му. Предоставянето на лични данни чрез нашия уебсайт се осъществява посредством формата за запитване. Предоставяйки личните си данни във формата за запитване – Вие следва да дадете съгласието си за предоставяне на данните, което автоматично означава и съгласие ние да ги обработваме, с цел да отговорим на запитването Ви;

   2. Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България събира и обработва Вашите лични данни и по повод сключването (включително при преговори, недовели до сключване на договор) и/или изпълнението на сключен договор – договори за ползване на нашите услуги; договори за покупко-продажба; договори, с които ние възлагаме извършването на определена работа, или изпълнението на услуги и/или поръчки и др.)

   3. Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България. събира и обработва лични данни във връзка със спазването на законови задължения, които се прилагат спрямо администратора – в изпълнение на задълженията ни към НАП (Национална агенция по приходите), НОИ (Национален осигурителен институт) и др. държавни и общински органи;

   4. Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България администрира лични данни и за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни;

   5. Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България събира и обработва лични данни във връзка с подбора на кадри за различни, обявени от компанията свободни позиции. Свободните позиции може да бъдат обявявани в раздел „Кариери“ на нашия сайт, с възможност за кандидатстване за дадена позиция посредством специална форма за контакт или като ни изпратите съобщение и необходими документи на посочен имейл;

 

както и в други, законово установени хипотези.

 

 1. Цели на обработката на лични данни

 

  1. Съгласно изискванията на Раздел I - Прозрачност и условия от Регламент (ЕС) 2016/679 Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България предоставя прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно член 12 от Регламента.

  2. Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България събира, обработва и съхранява лични данни за следните цели:

 • Предоставянето на услуги;

 • Извършването на продажби;

 • За маркетингови дейности – свързани с наши проекти, събития, кампании, оферти, предложения, свързани с дейността ни и новини за компанията и (при изрично изявено желание за получаване на такава информация), и др.

 • За комуникация с Вас – относно правоотношения по договори и извъндоговорни отношения

 • За юридически цели – за разрешаване на правни спорове и защита на правата и законните интереси на дружеството;

 • За изпълнение на трудовоправните и осигурителните отношения, включително за целите на подбора на персонал;

 

 1. Видове данни, събирани, обработвани и съхранявани от Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България

 

  1. За осъществяване на посочените в т.4 от настоящата политика цели, Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България събира, обработва и съхранява следните категории данни:

Данни за идентификация на лицата: име, презиме, фамилия;

Данни за контакт: адрес, телефон, имейл, позиция, и др.;

Данни за използван IP адрес (при влизане в сайта);

Данни, необходими за трудово-правни отношения (съгласно фирмени процедури) и др.;

Данни в зависимост от спецификата на ползваните услуги, съответно от вида правоотношения, в които участвате;

  1. Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България не събира: лични данни, които се отнасят за расов или етнически произход; които да разкриват политически, религиозни или философски убеждение; генетични и биометрични данни;

 

 1. Срок за съхранение на лични данни:

 

  1. Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България съхранява Вашите лични данни за периода, необходим за осъществяване на целите, описани в настоящата Политика, освен ако е необходим по-дълъг период на съхранение или такъв е позволен от приложимото законодателство. Съхранението се извършва при спазване на законово установените срокове за определена категория документи (ведомости, финансови отчети, счетоводни регистри и др.), както и законоустановените давностни срокове в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за счетоводството, Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за задълженията и договорите. След изтичане на срока на съхранение, Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни, без ненужно забавяне, по реда на приетата вътрешна фирмена процедура за унищожаване на лични данни;

  2. Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България  Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен, с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България или друго.

 1. Унищожаване

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България ще унищожи Вашите лични данни във възможно най-кратък срок и по такъв начин, че те да могат да бъдат възпроизведени или възстановени. Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България е приело фирмена процедура за унищожаване на лични данни.

 

 1. Източници на лични данни

 

Личните данни, събрани от Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България се събират от лицата, за които се отнасят; чрез формите за контакт в сайтовете на компанията; от трети лица – наши контрагенти и/или посредници, при спазване изискванията на Регламента.

 

 1. Права на лицата, чиито данни се обработват от Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България

 

  1. Право на достъп: Вие имате право да изисквате и получите от Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас; Да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни; Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България  Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма; Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията;

  2. Право на коригиране: Вие може да коригирате или попълните неточни или непълни лични данни, свързани с Вас, директно с отправяне на искане до Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България;

  3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Вие имате право да поискате от Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България е длъжно да ги изтрие без ненужно забавяне, когато са налице, предвидените в закона основания и ако не е налице друго основание за законосъобразно обработване или законосъобразно основание за отказ на администратора да изтрие данните; Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България не изтрива данни, за които има законово задължение да съхранява, включително за защита, по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

  4. Право на ограничаване: Вие имате право да изискате от Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България  да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването или защитата на свои правни претенции; Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България имат преимущество пред Вашите интереси;

  5. Право на преносимост: Вие може по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас, във връзка с взаимоотношенията Ви с Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България като отправите писмено искане до администратора. Когато е технически осъществимо, може да поискате директно прехвърляне на личните данни към посочен от Вас администратор;

  6. Право на информация: Вие имате право да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие, свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването;

  7. Право на възражение: Вие може да възразите по всяко време срещу обработването от Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България на лични данни, които се отнасят до Вас, когато обработването е на основание: изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия; за целите на легитимните интереси на администратора; за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели, включително за профилиране или обработване за целите на директен маркетинг;

  8. Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви касае значително. Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

  9. Право на жалба: Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни;

  10. Право на обезщетение: Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди, претърпени вследствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.

  11. За упражняване на посочените по-горе права следва да отправите искане до Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

  12. Имате възможност да упражните правата си по следния начин:

 

 • В офиса на Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България, на адрес: бул. Рожен 41, 1271 София, България

 • По телефон: Телефон: +359 (2) 80 33 221

 • В Интернет: E-mail адрес office@hhi-co.bg

                    Уебсайт: www.hhi-co.bg

 

 1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Когато сте дали съгласието си за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели, ако не желаете всички или част от данните да продължат да бъдат обработвани от Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане до Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България в свободен текст.

 1. Предаване на лични данни на трети държави или международни организации

  1. Предаване на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след предаването на трета държава или на международна организация извън ЕС, се осъществява от Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България само при условията на Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679, като се спазват условията, посочени в глава V на регламента. Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България прилага всички разпоредби на регламента, така че да не се излага на риск необходимото ниво на защита на физическите лица, осигурено от регламента.

  2. В случай че Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България ще осъществява трансфер на лични данни на трета държава или на международна организация извън ЕС, този трансфер се извършва в съответствие с фирмена Процедура за трансфер на данни извън ЕС, а субектите на данните се уведомяват предварително, като се изисква тяхното Съгласие за предаване на лични данни.

 

 1. Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Лицата – служители на Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България, които имат достъп до личните Ви данни са стриктно определени във вътрешния Правилник на дружеството и в процедурите за обработка на личните данни, като е определено нивото на достъп до различните регистри лични данни.

Възможно е Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България да предава Ваши лични данни на трети лица, които имат отношение към обработването или са обработващи на личните данни, на административни структури и органи на изпълнителната власт и др., или на свързани с Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България лица (за целите на финансовите отчети). Във всички случаи, предаването на лични данни от Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България се извършва за изпълнение на целите за обработване и при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 1. Нарушения и Уведомяване за нарушения

  1. „Нарушение на сигурността на лични данни" означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин от Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България.

  2. В случай на нарушение на сигурността на личните данни, при което съществува вероятност да се породи риск за правата и свободите на физическите лица, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрало за него, Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.

  3. Ако Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България може да не Ви уведомява, ако:

 • е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността

 • е взел в последствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

 • Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 1. Промени в политиката за поверителност

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България има право да актуализира, като изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.