menu

Опит и качество

Опит и качество

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България е известен производител на Силови трансформатори и Стъпални регулатори с отлична репутация у нас и в чужбина. Основната част от нашата продукция е за износ, като успешно сме завоювали редица международни пазари благодарение на постоянния ни стремеж да проучваме и задоволяваме изискванията на нашите клиенти.

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България задоволява всички изисквания на българската енергийна система с изключение на трифазни Силови трансформатори за напрежение над 200 MVA и 400 kV. Повечето от изделията ни са предназначени за международни пазари в различни континенти: Европа (Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, Косово, Дания, Естония, Великобритания, Франция, Испания, Холандия, Исландия, Норвегия, Румъния, Русия, Финландия, Литва, Латвия, Унгария), Азия (Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Пакистан, Ирак, Йордания, Ливан, Индия, Малайзия, Саудитска Арабия, Сирия, Турция, Обединени Арабски Емирства, Оман), Африка (Алжир, Египет, Нигерия, Гвинея, Гана, Капе Верде, Мали, Мароко, Судан, Танзания, Тунис), Америка (Венецуела, Куба, Никарагуа, Доминикана, Ямайка).

Съществува тенденция да се възстановят и разширят досегашните ни пазари, на които Стъпалните регулатори се предлагат като отделен продукт, в страни като Русия, Украйна, Узбекистан, Македония, Южна Корея, Виетнам, Индия, Китай, Италия. Трансформатори с вградени Стъпални регулатори се изнасят в Египет, Гърция, Пакистан, ОАЕ и Русия. Стъпалните регулатори от сериите RS 9, RS 5, RS 6, RS 12 и RS 21 са изпитани в независими международно признати лаборатории: KEMA-Холандия, CESI-Италия, ZKU-Чешка република.

Нашите Стъпални регулатори са получили златен медал на международните панаири в Лайпциг – Германия, Загреб – Хърватска и Пловдив – България.

През 2007 г. серията RS получи златен медал на Пловдивския технически панаир.

Трансформаторите ни успешно са преминали изпитания в лабораториите Elektroputere, Крайова, Румъния за силови трансформатори 26,8 MVA, 66/11,5 kV и KEMA, Холандия за силови трансформатори 10/13 MVA, 132/115 kV.

 

 

Качество

 

Качеството на изделията, произвеждани в Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България, отговаря на съответните български и международни стандарти, включително:

 

Трансформатори:    

ANSI C57; BDS 3067-90; BDS 5060-84; BDS EN 60044-1; BDS EN 60044-2; BDS EN 60076; BDS EN 60551; IEC 60076; IEC 60044-1; IEC 60044-2

 

Стъпални регулатори:                

BDS 7459-76; BDS EN 60214; IEC 60214:2003

 

В условията на постоянно изостряща се конкуренция на световния пазар, успехът и развитието на фирмата ни зависят в голяма степен от запазване на съществуващите пазари и установяването на нови пазари за нашите продукти.

 

Тази цел може да бъде постигната само чрез постоянно подобрение и модернизиране на целия производствен процес. Tова ще направи възможно предлагането на висококачествени и конкурентоспособни изделия, които напълно отговарят на пазарните изисквания.

Гореспоменатите цели определят политиката на ръководството на Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България.

Ръководството на фирмата се стреми да постигне оптималния баланс между високо качество, спазване на екологичните норми и осигуряване условия на трудова безопасност. Целта е този баланс да съответства на изискванията на клиентите, на трудовите наредби, на персонала и на обществото ни като цяло.

Ръководството провежда последователна политика с ясни цели във връзка с качеството, защитата на околната среда и създаване на условия за здравна и трудова безопасност.

 

Ръководството активно прилага интегрирана система за качеството, околната среда, здравната и трудовата безопасност, която включва:

 

 • Контрол на качеството според изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 с цел пълното задоволяване на клиентските изисквания и завоюване позиция на европейския пазар като международно признат производител на Трансформатори, Стъпални регулатори и аксесоари за тези изделия
 • Постигане на стабилно развитие чрез изпълнение на изискванията за околната среда в съответствие с ISO 14001:2004 и приложимите изисквания на наредбите, издадени от законодателни или други упълномощени органи
 • Контрол на здравните рискове, както и на безопасността на персонала и други свързани страни чрез прилагане на изискванията на BS OHSAS 18001:2007
 • Съблюдаване на законовите разпоредби, свързани с нашето производство, за защита на околната среда и осигуряване на трудова безопасност

 

Политиката на ръководството по качеството, околната среда, здравната и трудовата безопасност се подкрепя от целия персонал.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от Ръководството на “Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България” АД

за политиката и целите по качество, околната среда, здравето и безопасността при работа

 

Фирма “ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС Ко. БЪЛГАРИЯ” АД е известен производител на силови, специални и измервателни трансформатори и апарати високо напрежение в страната и чужбина. Голяма част от нашата продукция е за износ, като успешно сме завоювали редица международни пазари, благодарение на постоянния ни стремеж да проучваме и задоволяваме изискванията на нашите клиенти.

В условията на постоянно изостряща се конкуренция на световния пазар, развитието и просперитета на фирмата ще зависи изключително от запазване на съществуващите и извоюване на нови пазари за нашата продукция.

Постигането на тази задача може да се осъществи само с непрекъснато усъвършенстване на всичко, което правим и на тази основа да предложим висококачествена и конкурентноспособна продукция, отговаряща напълно на изискванията на пазара, произведена при осигурени условия за здраве и безопасност при работа, опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването.

 

Това определя и политиката на ръководството на “ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС Ко. БЪЛГАРИЯ” АД:

 

     > ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА.

     > СВЕЖДАНЕ ДО МИНИМУМ ОТРИЦАТЕЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА.

     > ГАРАНТИРАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ.

 

Ръководството оценява, че постигането на политиката е възможно само чрез внедряване и ефективно функциониране на Система за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа в съответствие с международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. Това налага:

 

 • Активно участие на целия ръководен персонал, който трябва да определя и преглежда насоките, целите и задачите по качество, предотвратяване на замърсяването на околната среда, здравето и безопасността при работа, и да създаде средата, в която персоналът да е в състояние активно да допринесе за постигане на целите;
 • Формиране на нов начин на мислене и адекватни действия от всеки член на колектива, чрез осигуряване на възможности за обучение, осведоменост и компетентност с цел осъзнаване на ефекта от неговата дейност и отговорност по реализиране политиката и целите по качество, опазване на околната среда и здравето и безопасността при работа;
 • Прецизно определяне и овладяване на всички необходими за Системата за управление процеси, тяхната последователност и взаимовръзки, прилагане на системен подход за тяхното управление;
 • Прилагане на действия за набиране на обективна информация и за анализ на данните за ефикасността на процесите, за постигането на съответствие на продуктите и удовлетвореността на клиентите, ефикасността и резултатността на Системата спрямо околната среда, здравето и безопасността при работа, с оглед планиране и реализиране на непрекъснати подобрения;
 • Изграждане на взаимноизгодни отношения с нашите доставчици и поставяне на изисквания за опазване на околната среда, ЗБР;
 • Ангажираност за съответствие с приложимите изисквания на нормативни актове, създадени от законодателен орган или друг овластен орган на произвежданите продукти, околната среда и по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, за предотвратяване на замърсяването и намаляване на рисковете за здравето и безопасността при работа;
 • Непрекъснато подобряване на ефикасността на Системата за управление на качество, околна среда, здравето и безопасността при работа и на резултатите по отношение на качеството, ОС, ЗБР.

 

За постигане на обявената политика, ръководството ще провежда активна и целенасочена работа за реализиране на следните основни цели:

Непрекъснато подобряване параметрите на произвежданите продукти и повишаване на тяхното качество.

 1. Постоянно подобряване на екологичното състояние, чрез разработване и въвеждане на инвестиционни програми и внедряване на „добри практики” насочени към непрекъснато намаляване и предотвратяване на замърсяването.
 2. Постоянно определяне на опасностите и оценяване на риска за здравето и безопасност при работа, определяне на мерки и осигуряване на ресурси за неговото овладяване.
 3. Непрекъснато повишаване квалификацията на персонала за осигуряване на висококачествен труд, опазване на околната среда, ЗБР.
 4. Периодична оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството, опазване на ОС, ЗБР, системен контрол по изпълнение на поставените задачи и търсене на отговорност.

 

Ръководството е убедено, че колектива на “ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС Ко. БЪЛГАРИЯ” АД ясно съзнава ролята на качеството, опазването на околната среда и условията на труд за развитието и приоритета на нашата фирма в бъдеще и е уверено, че всеки, съобразно своите права, отговорности и възможности, сега и в бъдеще ще допринася за изпълнение на политиката и ефективното функциониране на Системата за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.

 

Като Изпълнителен Директор на фирмата

ДЕКЛАРИРАМ,

че се ангажирам персонално с личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика и цели по качество, опазване на околна среда, здравето и безопасност при работа. За спазване на всички документи, регламентиращи начина на постигане на гарантираното качество и безопасност в дейността на фирмата, осигурявайки целия необходим финансов, материален и човешки pecypc.

Аз осъзнавам решаващото значение на моите управленски решения за просперитета на фирмата

 

Дже Хи У

Изпълнителен директор

 

 

Сертификати

Опит и качество
ISO 9001:2008
Опит и качество
ISO 14001:2004
Опит и качество
BS OHSAS 18001:2007
Опит и качество
GOST Сертификат
Опит и качество
GOST Сертификат
Опит и качество
EN ISO 3834-2